Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

ATBALSTA PERSONĀLS

 
Atbalsta personāls Vārds, uzvārds pirmdiena
otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena

Skolas psihologs

(213.kabinetā)

 

Ingūna Rodzeviča

- -

 

9:00-16:00

- -

Skolas medmāsa

(313.kabinetā)

 

Sarmīte Taraseviča

m.t. 29592802

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00

 

9:00-15:00-

Logopēds

(312.kabinetā)

 

Inga Moškina

 

13.30- 16.00

 

14.30 - 16.30

 

13.30 - 16.00

 

12.40 - 16.00

 

12.40 - 15.00

Sociālais pedagogs            
Speciālais pedagogs  

 

 

 

 

 

 

Skolas logopēdeInga Moškina

 

Skolas logopēde strādā ar skolēniem, kam ir fonemātiski un fonētiski fonemātiski traucējumi, rakstīšanas un lasīšanas grūtības.

Logopēda darbā tiek pievērsta uzmanība fonemātiskās uztvers attīstīšanai, psihisko procesu (domāšanas, atmiņas, uztveres) rosināšanai, pirkstu sīkās muskulatūras aktivizēšanai, leksiski gramatisko traucējumu korekcijai, vārdu krājuma paplašināšanai un aktivizēšanai, saistītas runas pilnveidošanai, lasīšanas grūtību novēršanai.

 

Skolas medmāsa Sarmīte Taraseviča

 

Skolas medicīnas māsa sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību bērniem skolā pēc ģimenes ārsta un sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijām savas kompetences ietvaros. Medicīnas māsa sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim; kopā ar ģimenes ārstiem veic skolēnu profilaktisko potēšanu; nodrošina medicīnisko aprūpi sportā; veic pretepidemioloģiskos pasākumus; kontrolē racionālu, veselīgu, sanitārām normām atbilstošu skolēnu ēdināšanas organizēšanu; sniedz konsultācijas skolēniem un skolas personālam par veselības problēmām.

 

Sociālais pedagogs -

 

Sociālais pedagogs uzklausa, informē, konsultē, sniedz atbalstu, izvērtē un palīdz risināt problēmas, konfliktsituācijas skolēniem, to vecākiem, kā arī skolotājiem. Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus, pēta skolas vidi. Sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās attiecības. Veicina sadarbību ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, administrāciju. Veic skolēnu kavējumu izpēti. Koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem.

 

 

 

 

 

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...