Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

NOTEIKUMI

Inčukalna pamatskolas nolikums

noteikumi

Inčukalna pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Inčukalna sporta centra nolikums

Inčukalna sporta centra iekšējās kārtības noteikumi

 

Inčukalna pamatskolas 2021./2022.mācību gada pašnovērtējuma ziņojums

Inčukalna pamatskolas audzināšanas darba izvērtējums 2021./22. mācību gadā

Inčukalna pamatskolas darba plāns 2022./23. mācību gadam

Inčukalna pamatskolas Karjeras izglītības programma 2022. līdz 2025.gadam

Inčukalna pamatskolas audzināšanas darba programma 2021.-2024.gadam

Inčukalna pamatskolas attīstības plāns 2022./2023.-2024./2025.m.g.

Vērtēšanas kārtība

Inčukalna pamatskolas kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgiem izglītojamiem

Kārtība, kādā Inčukalna pamatskolā tiek īstenota izglītība ģimenē

Kārtība, kādā tiek noteiktas izglītojamo speciālās vajadzības

Kārtība, kāda izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Inčukalna pamatskolas epidemioloģiskās drošības noteikumi

Pagarinātās dienas grupas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Siguldas novada pašvaldības Ētikas Kodekss

Individuālie mācību piederumi Inčukalna pamatskolā 2023./24. mācību gadam, kurus iegādājas izglītojamo vecāki

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo.

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process Inčukalna pamatskolā

Kārtība, kādā norisinās formālās un neformālās izglītības āra vides nodarbības Inčukalna pamatskolā

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...